Itt vagy most
karma életfeladat

Karmahoroszkóp: Te is meg fogsz lepődni azon amit Neked ír!

KARMIKUS FELADAT, AMIKOR A HOLDCSOMÓPONT: SKORPIÓ

A Skorpió jegyében állt a felkelő holdcsomópontja az alábbi időszakokban született embereknek:
1900.12.28.-1902.07.18. 
1919.08.10.-1921.02.26. 
1938.03.21.-1939.10.09. 
1956.10.30.-1958.05.20. 
1975.06.12.-1976.12.29. 
1994.01.21.-1995.07.11.
2012.08.31.-2014.02.19.

Ennél a holdcsomónál az embernek meg kell tanulnia elfogadnia az életében rendre bekövetkező gyökeres változásokat. Pedig inkább pihenni szeretne, visszariad attól, hogy korábbi földi terheinek igájára visszaemlékezzen.

Kimerültnek érzi magát a változásokhoz. Éppen ezért állhatatosan ragaszkodik régi magatartásmintáihoz, de ezzel végül is éppen az ellenkezőjét éri el, azt, hogy a saját életét megnehezíti. Zárkózottsága folytán nehezen tanul másoktól, ehelyett inkább minden élettapasztalatra saját maga akar szert tenni. A biztonság iránti igénye olyan nagy, hogy, még ha változtat is valamit életében, az nem lesz igazi, mélyreható változás.

Erős birtoklási igénye az okozója annak, hogy nemigen tudja élvezni azt, ami nem személyesen az övé. Nehezére is esik elengedni a dolgokat, pedig ezzel az élménnyel folyvást szembe kell néznie. Ezért nem okoz számára tartós megnyugvást a birtoklás maga sem, mert minél többet gyűjt össze, annál mélyebbre esik saját csapdájába. Ami előzőleg az anyag birtokbavétele miatt volt szükséges, most öncélú többletterheléssé válik és az évek teltévei terheinek járma egyre nehezül.

Erősnek akarja érezni magát, így átmenetileg elmenekül az őt korábban kínzó és nyomasztó csődtömeg emléknyomai elől. Még odáig is elmegy, hogy olyan foglalkozást keres magának, ahol tekintélytiszteletnek örvendhet.

Csaknem biztos, hogy kapcsolatba kerül a karhatalom valamilyen formájával. Idővel azonban ki kell törölnie magából minden régi magatartásmintát azzal, hogy minden hidat feléget maga mögött. A tapasztalatok megtanítják rá, hogy a kötöttségektől teljesen megszabadítsa magát, hogy a jövőben ne legyen a múltjához láncolva.

Mihelyt le tudja rázni béklyóit, elkezdődik ugrásszerű kibontakozása. Hogy ezt megléphesse, először szabadságvágyát át kell alakítania úgy; hogy az független lehessen megrögzött cselekvésmódjaitól. Ennek az átalakulásnak a végrehajtása – azaz a karmája – rendkívül fájdalmas, mert mindent elveszthet, ami a szívéhez nőtt.

Ebben az elszakadási folyamatban az ember egészen énjéig, mindent le¬foszt magáról, akár az aszkézisig. Ebből a szimbolikus halálból, amellyel mindenről lemond, ami valaha is az övé volt, indul ki új életébe.

KARMIKUS FELADAT, AMIKOR A HOLDCSOMÓPONT: NYILAS

A Nyilas jegyében állt a felkelő holdcsomópontja az alábbi időszakokban született embereknek:
1900.01.01.-1900.12.28. 
1918.01.20.-1919.08.10. 
1936.09.01.-1938.03.21. 
1955.04.13.-1956.10.30. 
1973.11.22.-1975.06.12. 
1992.07.04.-1994.01.21.
2011.03.04.-2012.08.30.

Ennek a csomópont-állásnak kulcsszava az igézet. Ez az ember több előző életen keresztül mindig kettősségekbe keveredett, rendkívül határozatlan volt. Most nehéz karmikus feladatokat kell megtanulnia a lojalitás és alkalmazkodás területén, így rájön, hogy elővigyázatos lavírozásával csak kínos helyzetekbe juthat. Eleinte tartja azt a meggyőződését, hogyha bármelyik oldal mellé áll, a másik oldalon előnyös lehetőségeket szalaszt el.

Kaméleonként változtatja színeit ahogy azt a környezete éppen megkívánja. Így aztán szánt szándékkal sakkfigurául kínálja magát másoknak, s mindig úgy tesz, mint aki egyetért, hogy így magát elfogadottnak és odatartozónak érezhesse.

Sok életen keresztül személyiségérzetét hasadás érte. Jól megfigyelhető személyiségjegye, hogy mikor beszél, egyik mondatról a másikra megváltozik arckifejezése, felveszi annak a személynek a kinézetét, akinek szavait sajátjaként próbálja interpretálni.

Kedveli az aktivitást, és ha béklyózottnak érzi magát, kimondottan ideges és nyughatatlan lesz. Erejét megfeszítve állandóan küzd, hogy lépést tartson a számtalan különféle üggyel és emberrel, amik, és akik életét betöltik. Ezért aztán folytonosan rengeteg tennivalója van, és a nap végén is távol éri magát céljától.

Legalább egyszer szembekerül azzal a konfliktussal, hogy nagyvárosban éljen-e vagy vidéken. Jobban szeretné másoktól távol tartani magát, ahogy a szellemi elmélyülésre felhívó Nyilas felszálló holdcsomó azt kívánja tőle. Fiatal éveiben különösen nehezére esik, hogy megtalálja életútjának határozott irányvonalát.

Benseje ingadozó és állhatatlan, mivel eddig annyira el volt foglalva azzal, hogy mindennek az árnyoldalát szemlélje inkább, hogy igen nehéz önmagában felfedeznie, meglátnia az igazság fényét. Ezért mostani életének legnagyobb feladata, hogy magasabb szintű tudást kutasson.

Mindenekelőtt emelkedett szellemi képességeit engedje előtérbe kerülni. Ugyanis mondandójának, kimondott szavainak titkos értelme, magva, igazi identitását mutatja meg. Ez után el kell jutnia arra a belátásra, hogy a szócséplés és fecsegés, a demagóg vélemények ismétlése, magáévá tétele épp a saját szabadság ellen elkövethető egyik legnagyobb vétek.

KARMIKUS FELADAT, AMIKOR A HOLDCSOMÓPONT: BAK

A Bak jegyében állt a felkelő holdcsomópontja az alábbi időszakokban született embereknek:
1916. 07. 03.-1918. 01. 20.  
1935. 02. 12.-1936. 09. 01. 
1953. 09. 23.-1955. 04. 13. 
1972. 05. 05.-1973. 11. 22. 
1990. 12. 15.-1992. 07. 04. 
2009. 08. 22.-2011. 03. 03.

E jegyhelyzetnél az érettség elsajátítása a legfontosabb feladat. A lélek korábbi inkarnációiban hajlott arra, hogy örökké gyermetegen szemlélje a világot, ami egyfajta szelektív látással párosult. Állandóan korlátot keres, amire támaszkodhat, ami azonban épphogy az ellenkezőjéhez, zűrzavaros viszonyokhoz vezet.

Örökké gyermek szeretne maradni, és folyton egyfajta szülői figyelem középpontjában állni. Sokan még valódi korukat is nehezen fogadják el. Azt várja el a vele kapcsolatba lépő emberektől, hogy hárítsák el feje fölül a boldogtalanságot. Még betegségbe is esik, csak azért, hogy így csikarjon ki szeretetet.

Sokan hazájuk üzleti életében kötelezik el magukat, így helyettesítve a szülőt a hazával. Erős hazaszeretet jellemzi őket. Mások a fiatalabb emberekkel való törődésben keresik a felnőttséget. Legnehezebb problémája annak megtanulása, miképpen eressze el azt, amihez ragaszkodik.

Ez nemcsak a tárgyi, de az átélt dolgokra is igaz. Pedig amíg önmagától is folyton elzárkózik, és lelki feldolgozás, és feloldás helyett, csak felhalmoz, és rágódik, addig akaratlanul is a saját múltja pszichikai lomtárává válik. Ezzel szinte megfojtja magában az életlehetőségeket.

Mindent, amit érte tesznek, csak indítéknak tekint arra, hogy még többet követeljen. Érzelmi nyavalyáival aztán jócskán próbára teszi embertársainak türelmét, mert minden látszat ellenére sohasem a megoldás érdekli, hanem az, hogy hogyan szerezhetné vissza elveszett illúzióit. Nehezen szánja rá magát a búcsúzásra, szakításra. Mindig igyekszik a lehető leghosszabb ideig fenntartani a kapcsolatokat. A tárgyakkal szemben ugyanilyen a magatartása. Karmikus leckéje, hogy személyes életénél magasabb ideállal legyen képes azonosítani magát.

Hajlamos arra, hogy egy képzelt képet sugározzon magáról a külvilág felé, amelyre, úgy véli, mások felnéznek. Úrrá kellene lennie azon a beidegződésén, hogy túlságosan fontosnak értékelje saját megítéltetését, és hogy mindenre érzelmileg reagáljon.

A Bakban felszálló holdcsomópont-állással az emberek életük felét gyermeteg ingatagságban kínlódják át, mindaddig, míg egy nap magukra nem ébrednek. Onnantól azonban a felelősségvállalással együtt járó csodálatos szabadság vár rájuk.

KARMIKUS FELADAT, AMIKOR A HOLDCSOMÓPONT:  VÍZÖNTŐ

A Vízöntő jegyében állt a felkelő holdcsomópontja az alábbi időszakokban született embereknek:
1914.12.14.-1916.07.03.  
1933.07.25.-1935.02.12. 
1952.03.06.-1953.09.23. 
1970.10.16.-1972.05.05. 
1989.05.28.-1990.12.15. 
2007.12.15.-2009.08.22.

Ha valakinek a Vízöntőben áll a holdcsomópontja, ez az állás annak a belső küzdelemnek a mutatója, mely a személyes élet és a személytelen, az emberiségnek szóló odaadás között áll fenn. Az ilyen ember korábbi inkarnációkból még vonzódik ahhoz, hogy másokat lenézzen, leereszkedően viszonyuljon más emberek gondolataihoz, ötleteihez.

Életét, sorsát úgy alakítja, hogy különleges emberek társaságában láthassa magát, ilyenekkel legyenek kapcsolatai. A világegyetem közepén szereti látni és láttatni magát, és a másikat eszköznek tekinti céljaihoz. Ha pedig valaki ennek nem tesz eleget, akkor képes minden keserűségét ráönteni.

Karmája megtanulni, miként járjon könnyedén, lábnyomok hátrahagyása nélkül. Ő ugyanis Buddha útját járja, aki a világról lemondott, hogy annak üdvözüléséért fáradozzon. Csak a másokért folytatott tevékenykedésen keresztül érheti el ő maga is a saját üdvösségét.

Nagy nehézségei vannak minden kapcsolatban, de a társkapcsolatban különösen, mert az ilyen ember erősen hajlik arra, hogy uralkodjon a hozzá közel állókon. Képes lehet mindent felrúgni, felszabadítva magát minden felelősség, kötelezettség alól.

Legnagyobb konfliktusai a valódi és az általa elképzelt világ közötti különbség miatt keletkeznek. Meg kell tanulnia, hogy levesse a maszkokat. Ezt akkor tudja megtenni, ha felfedezi, hogy nem azon múlik a boldogsága, hogy énjét, pontosabban egóját óriási méltósággal közszemlére tegye.

Legszebb tulajdonsága az, hogy a hozzá közelállókat oltalmazza. Karmikus feladata ezért, hogy a társadalom peremére szorultak, a megalázottak, és megnyomorítottak rétegeit felkutassa és megsegítse a maga lehetőségeihez mérten.

Gyakran magányba kényszerül életében, ami azért van, mert egyedülállónak vélt jelleme túlságosan uralkodni vágyó és fennhéjázó ahhoz, hogy azt a másik ember készségesen elfogadja. Ha azonban talál egy neki megfelelő életcélt, és lát rá kellő indítékot, képes egész életét egy dolognak szentelni.

Ezért igazi specialisták válhatnak az ilyen emberből, és a jó cél, aminek magukat odaadják, akár valóban nagyon híressé és megbecsültté teheti őket a társadalom szemében. Eljut a felismerésig, hogy önmagát a nagyobb kozmikus szféra részének tekinti, és ezért egóját feláldozza az emberiség fejlődéséért.

KARMIKUS FELADAT, AMIKOR A HOLDCSOMÓPONT: HALAK

A Halak jegyében állt a felkelő holdcsomópontja az alábbi időszakokban született embereknek:
1913.05.27.-1914.12.14.
1932.01.06.-1933.07.25. 
1950.08.17.-1952.03.06. 
1969.03.29.-1970.10.16. 
1987.11.08.-1989.05.28. 
2006.06.23.-2007.12.15.

Ezzel a holdcsomópont állással kezd az ember tudatára ébredni saját makacsságának. A szülött korábbi életeiben elképzelt magának egy véges univerzumot, ahol mindennek meghatározott rendje volt, Most rájön, hogy az igazság nem feltétlenül megragadható a saját korlátok közé szorított tudatunkkal.

Mindig a rendet keresi. Oly erősen kívánja a szigorú szabályokat, hogy azok betartása vagy megteremtése érdekében elnyomja saját szükségleteit. A rendes ember látszata mindig arra kényszeríti, hogy azt tegye, ami helyénvalónak látszik.

A világról alkotott képe tanult ismereteken és nem saját tapasztalatain alapult. Most is sokáig őrzi azt a szokását, hogy csak azt fogadja el, ami a legmagasabb szaktekintélytől származik. Meg kell tanulnia alámerülni a kozmikus tudat vizébe és ebben a gondolati keresztségben tényleges újjászületésben részesülhet.

Előbb azonban azt a karmikus félelmét kell legyőznie, hogy fertőzött, és veszélyekkel teli világban él. A szexuális nélkülözés, vagy az érzelmi sérülések kerülése oda vezetnek, hogy ezek az emberek szeretnék jobban megérteni a szexualitást. Egyesek meggyőződéses puritánok közülük, míg mások ugyan testileg aktívak, de érzelmileg hidegek maradnak.

A gondolkodásuk többnyire analitikus, aminek következtében az életük könnyen holmi sakkjátékhoz válik hasonlatossá. A részleteket élesen átlátja, és ebben sohasem dönt felületesen. Végül is elveszti áttekintését, képtelen a nagy egészt szemlélni. A kritizálókényszert rendkívüli tisztánlátásra való képessége sem tudja elnyomni, emiatt sohasem jut abszolút szellemi békéhez.

A Halakban felszálló holdcsomópontja révén a bizalomra való képességet kell tanulnia. Amint felhagy azzal, hogy a világot kategorikusan osztályozza, rájön, hogy tévedés volt önmagát különválasztani a világ többi részétől.

A tapasztalások kényszerítik majd rá, hogy együttérzőbbé váljon. Ezt szolgálhatja az a sok fájó tapasztalat, amin át kell mennie: hogy tudniillik jól átgondolt tervei sorra feloldódnak a semmiben. Ez vezetheti el ahhoz a más szemléletmódhoz, hogy aztán másokat is más fényben lásson. Rendeltetése, hogy az egész világmindenség szenvedését szimbolikusan végigkövesse azért, hogy isteni szeretete annyira felerősödjön, hogy felhagyjon mások elmarasztalásával.

Forrás:

Oldal 1 Oldal 2 Oldal 3

Related posts

Leave a Comment

- X
error: A tartalmak másolása nem megengedett